Новини / Отворено писмо

От АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

Уважаема г-жо Министър, колеги, граждани

Във връзка с директивите на Европейския съюз за въвеждането на нови акушерски модели в областта на акушерските услуги, в навечерието на светлия Християнски празник Благовещение,  за нас е чест да  уведомим обществеността  за учредяването на Алианс на Българските Акушерки / АБА /.

Опирайки се на световния опит и практика,  Алиансът на българските акушерки има за цел да издигне авторитета на българската акушерка, да  работи за подобряване обслужването в сферата на женското  здравеопазване, да участва в разработване на стандарти за добра медицинска практика в сътрудничество с  медицински специалисти, организации и институции, активно да подкрепя бременните, родилките и  техните семейства, предоставяйки им квалифицирани грижи и  достъпна  здравна информация. Фундамент са новите перспективи свързани с отговорното родителство, психическото и физическото здраве в семейството и в крайна сметка – подобряване качеството на социалния и здравен статус на обществото. Нашата сила са посланието, идеята, диалогът, мнението, личността.

Алианс на българските акушерки е юридическо лице – сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Р.България. Регистриран с решение на СГС от 7.03.2012г.

Активен член на Алианса може да бъде всеки, които притежава диплома за завършено образование по специалността „Акушерка”, споделя целите на Алианса и средствата за тяхното постигане. Участието на всички акушерки е доброволно и не изключва членство в БАПЗГ. Искрено се надяваме, че ще намерим начин да работим заедно за постигане на общите ни цели. Акушерският модел на здравно обслужване е фактор за икономическо развитие, доколкото от него зависи създаването на качествен човешки потенциал по отношение на физическо и духовно развитие, необходим за пазара на труда, за разумни управленски дейности на всички нива, за развитието на обществото ни в ХХІ – ви век.

С уважение,
Емилия Казълова
Председател на Алианс на българските акушерки
За контакт: тел.: 0887 613231
e-mail: midwivesbulgaria@abv.bg